ATP Tour Official Tournament

Share

Integritetspolicy

 

Så behandlar vi personuppgifter

 

Vi värnar din integritet. Alla som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga. Här nedan kan man ta del av vår policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och tydliggör hur vi arbetar för att ta tillvara våra kunders integritet och rättigheter.

 

Syftet med den här policyn är att alla ska få veta hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur våra kunder kan ta tillvara sina rättigheter.

 

Vi är ansvariga för personuppgifter

 

På uppdrag av tennisföreningarna Salk, Stockholms Tennisförbund och KLTK ansvarar Stockholm Open Media & Marketing AB (org. nr 559361-7623), Kungl. Tennishallen, Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm för de personuppgifter som behandlas.

                                                                                                                                                                                               

Varför behandlar vi personuppgifter?

 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster, det vill säga endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med våra kunder.

 

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

 

Vi försöker att behandla så få personuppgifter som möjligt. Detta innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra våra avtal. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med våra kunder behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, postadress och andra kontaktuppgifter. Vi får inte tillgång till personuppgifter på annat sätt än genom att kunden ger oss tillgång till uppgifterna.

 

Den som inte ger oss samtycke kommer inte heller att erhålla marknadsföring från oss där vi använder de personuppgifter som vi erhållit.

 

Hur skyddar vi personuppgifterna?

 

Våra kunders säkerhet är viktig för oss. Vi har därför vidtagit tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi utvärderar regelbundet vår policy så att kundernas uppgifter är så säkra som det bara går.

 

Vilka får del av kundernas uppgifter?

 

Inga uppgifter lämnas ut till andra organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot våra kunder.

 

Vi kan lämna ut personuppgifter till partner eller leverantörer, men endast om det behövs för att uppfylla våra skyldigheter i förhållande till våra kunder. Vi lämnar aldrig ut mer information än vad som är nödvändigt.

 

Om det enligt lag krävs, kan vi behöva lämna ut uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

 

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra för marknadsföringsändamål.

 

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter?

 

Vi behandlar endast personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter, det vill säga när vi ingår eller fullgör avtal med våra kunder. Om vi behandlar ytterligare uppgifter om våra kunder kommer vi att inhämta samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av rättslig grund.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifter?

 

Vi sparar uppgifter om våra kunder under den tid som avtalet gäller och under en rimlig tid därefter. Detta innebär att vi i princip inte sparar personuppgifter under längre tid än 12 månader från och med avtalets upphörande. Under speciella omständigheter kan vi behålla uppgifter under en längre tid än så. Ovan gäller bland annat när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

 

Kundernas rättigheter

 

När vi behandlar personuppgifter har kunden flera rättigheter. Alla har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa uppgifter, och den som vill utöva en rättighet som beskrivs nedan når oss på [email protected]

 

Vi förbehåller oss rätten att vidta skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att den kund som kontaktar oss är den de utger sig för att vara. De kunder som inte kan visa sin identitet på ett trovärdigt vis riskerar att inte få sin begäran utförd. 

 

Tillgång till personuppgifter

 

Våra kunder har rätt att få veta vilka personuppgifter om dem som vi behandlar. De kunder som vill veta detta erbjuds att få ett sammanställt registerutdrag från oss. 

 

Radering eller rättelse

 

Om vi behandlat en kunds personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna kan kunden få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har kunden rätt att få dem kompletterade. Det är inte säkert att vi kan utföra våra tjänster till alla som önskar få sina personuppgifter raderade.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Under vissa omständigheter har våra kunder rätt att få de uppgifter vi behandlar om dem i ett skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har alla rätt till beträffande de personuppgifter som kunden själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullfölja avtal.

 

Begränsningar

Under vissa förutsättningar har kunden rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster om vi begränsar behandlingen av personuppgifter.

 

Invändningar

 

Alla våra kunder har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Våra kunder kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

 

Inge klagomål

 

Våra kunder har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om de anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt. Här kan man läsa mer om detta; www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

 

Kontakt

 

Välkommen att när som helst kontakta oss genom att skicka ett mejl till [email protected] när du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.